China – Prague – Shanghai 2017

Photoblog by Michael Wruck